Pravidla

Obecná pravidla 

 1. Každý hráč je před vstupem do hry (loginem) povinen znát pravidla a Novinky uvedené na webu. Neznalost neomlouvá! Znalost pravidel a novinek je základní podmínkou pro hraní na Ereboru. Změny v pravidlech jsou avizovány v sekci Novinky na webu.
 2. Je zakázáno zneužívat ke svému prospěchu či škodě druhých herních chyb (tzv. bugů). Pokud hráč narazí na jakékoliv neobvyklé chování hry (i v případě, že si není jist, zda jde o bug) je povinen toto okamžitě nahlásit GM (bez ohledu na to, zda to již nahlásil někdo jiný) a vyvarovat se činnosti způsobující tento bug až do vyjádření GM.
  • Bug je chyba ve hře na straně serveru. Bugy mohou mít různou povahu a hráčům mohou pomáhat i škodit; je přísně zakázáno jejich využívání a hráči jsou povinni tyto chyby hlásit, pokud na ně narazí
  • Užití run do míst, kde to není povoleno (dungeony, území nepřátelské strany,…) 
  • Procházení experience branami nepoctivým způsobem, bez nutnosti překonání nástrah dungeonu 
  • Výroba či použití předmětů, které neumístili na server GM (newbie flag, nepřirozeně vysoký damage, atd…) 
  • Zvyšování schopností postavy jinak než poctivým tréninkem či bojem 
  • Výroba či trénink bez úbytku materiálu.
  • Zneužívání možných ekonomických bugů k vlastnímu prospěchu či prospěchu jiných (např. opakovaný nestandardní loot většího rozsahu, než je běžné u podobně silných monster či NPC) 
  • Útok na monstra způsobem, který není fyzicky možný (např. kouzlení přes strop nebo pevnou stěnu domu, střelba z lodi či přes řeku, aniž by NPC bylo schopno útok opětovat apod.) 
  • Nepoctivé získávání zkušeností bez zásluh na zabití NPC či dobytí dungeonu (např. procházení duchem, fingované útočení koněm atd.) 
  • Za bug se považuje také vlastnění a používání nonmovable a neschválených newbie předmětů (schválené jsou jen ty, které dostávají postavy do batohu po narození nebo v průběhu questů) 
  • Okrádání hráčských vendorů
  • Teleportovat se na domy/hradby/apod, které nejsou za běžných podmínek (bez použití teleportu) dostupné
  • A další
 3. Je zakázáno využívat administrátorem serveru neschválených programů, umožňujících změnu standardního chodu herního klienta, změnu komunikace či jiný nestandardní zásah do systému hry. Především jsou zakázany takové aktivity, které umožňují hráčům získat neoprávněné výhody nebo poškozují běh serveru (shazují jej nebo jej zahlcují velkým množstvím požadavků v krátkém čase). Používání automatizovaných scriptů k tzv. makrovacím skillům či scriptům ulehčujícím práci je však povoleno. Pokud si nejste jisti, zda je script, který používáte v pořádku, raději se optejte např. na vývěsce serveru.
 4. Je zakázáno trénování dovedností či jiného aktivního projevu vaší herní postavy, pokud nejste přítomni u klávesnice
  • Pro zjištění vaší přítomnosti slouží AFK kontroly (Away From Keyboard). Hráč je povinen na kontrolu reagovat. Odpověd prostřednictvím jakýchkoliv automatizovaných skriptů je zakázána a zjištění takového opatření bude trestáno vyšším stupněm prohřešku.
  • Osobní AFK kontroly
   • GM smí obcházet herní postavy a osobně kontrolovat, zda je hráč přítomen u klávesnice.
   • Při osobní kontrole je GM povinné pronést jedno z klíčových slov "kontrola" nebo "afk" a to v jakékoliv formě velkých či malých písmen bez mezer. Po takovémto heslu je GM povinno čekat alespoň 20 vteřin na jakoukoliv reakci, po této době však může bezprostředně uložit trest.
  • Systémové AFK kontroly
   • Na systémovou kontrolu je hráč upozorněn 15 vteřin předem. Následně má dalších 15 vteřin na vyplnění kontrolního dialogu. Kontrola spočívá v opsání čtyř písmen, která se objeví, na řádek v tabulce kontroly, a potvrzení tlačítkem OK. Písmena jsou pouze v rozmezí A-Z, a to bez diakritiky. Písmena se v tabulce objevují VELKÁ (kapitálky), do řádku ale stačí vypisovat malá (antiqua).
   • Každý má možnost 2x beztrestně nesplnit systémovou AFK kontrolu, při třetím nesplnění následuje trest.
   • Jedna nesplněná kontrola se odmazává po pevně stanoveném období (14 dní) od posledního promeškání, jestliže již nebylo dovršeno počtu 3 a nenásledoval tak trest. Jedno promeškání se dále odmazává po 75 správných odpovědích na AFK kontrolu v řadě (číslo 75 není garantované a nepatrně osciluje kolem této hodnoty, aby se nedalo na odmazání v dané chvíli spolehnout).
   • Pozor, po ukončení provádění dovednosti běží ještě několik vteřin tzv. delaying, který zajišťuje, aby hráč dostával AFK kontrolu i v pauze (například během přecházení mezi stromy při sekání v lese atd.), proto doporučujeme neodhlašovat se ze hry hned po ukončení provádění dovednosti.
   • Tabulková kontrola může být využita i jako alternativa k osobní afk kontrole. Hráč by měl obsluhovat maximálně právě tolik účtů, na kolika najednou je schopný vyplnit systémovou afk kontrolu.
 5. Programy s plně automatizovanými skripty je dovoleno používat pouze pro trénovací a těžební skilly. Určení, zda hráčem používaný skript je plně automatizovaný, je zcela na posouzení GM týmu a doporučujeme v tomto směru obezřetnost. V principu se jedná o takové skripty, které s herní postavou pohybují a vybíjejí monstra na určené trase.
  • Příklady povolených činností: lumberjacking, mining, fishing, bowcrafting, alchemy, blacksmith, inscription, taming apod.
  • Příklady zakázaných činností: expení herní postavy na spawnech
  • Při použití plně automatizovaných skriptů je hráč stále povinen dodržet předchozí pravidlo o zákazu AFK a zákazu automatického vyplňování AFK kontrol!
 6. Po příchodu GM (bez ohledu na důvod) jsou všichni hráči v blízkosti povinni zanechat jakékoliv činnosti (neurčí li GM jinak) a komunikovat s GM slušně a věcně.
  • Pokud hráč jedná s GM (i v případě, že je hráč zrovna trestán), je zakázáno na hráče útočit nebo lootovat jeho tělo.
 7. Hráč má možnost obrátit se na GM prostřednictvím Page. Hráč by se měl prvně ujistit, že je třeba na daný problém volat GM (např. zda není problem popsán na webu, nebo na ni nelze získat odpověď od hráčů atd.). V rámci page by měl hráč konstruktivně popsat svůj problém. Pokud dojde k vyřešení problému před zásahem GM, pak je hráč povinnen napsat page s textem "problém již vyřešen". GM lze kontaktovat i pomocí emailu - to je vhodné zejména v případě závažného problému, nahlášení porušení pravidel, nahlášení bugu, či v jiné vážné situaci, kdy omezená délka page nestačí. Pokud se problém netýká pouze vaší postavy, tj. týká-li se chování světa obecně, využijte k nahlášení problému k tomu určenou stránku na tomto webu (ikonka broučka na pravé straně menu).
  • Page je určena jen pro závažné problémy. Page týkající se otázek a problémů, na které můžete zjistit odpovědi zde na webu nebo od ostatních hráčů, budou mazány a mohou být považovány jako přestupek proti pravidlům o psaní page.
  • Systém herních page umožňuje vytvoření pouze jedné page na herní účet. To znamená, že pokud napíšete page jednou postavou a posléze druhou, třeba i za jinou postavou na stejném účtu, pak se první page přemaže a GM už vaši první page nikdy neuvidí.
  • Dávejte si pozor, abyste nepsali novou page bez vyřešení předchozí. Z tohoto důvodu doporučujeme hlásit obecné problémy zde na webu.
  • Pokud napíšete page, GM ji řeší ve většině případů pouze pokud jste online. GM pak vidí vaší page zvýrazněnou mezi ostatními. GM bez hlubšího zkoumání nepozná, že jste online na jiném účtu. GM k vám tedy přijde pouze pokud jste online na některé z postav účtu, ze kterého byla page napsána. Výjimkou, kdy můžete psát page z jiného účtu, je problém s logováním některé z postav, i tehdy si však nejdříve prostudujte sekci Začínáme na wiki a postupujte dle rad a návodů tam uvedených. Teprve když selžou další postupy, je opravdu důvod psát page.
  • NEMÁ VÝZNAM psát další page, pokud není první vyřešena. Další page na stejné téma většinou ztrácí informační hodnotu a stává se přestupkem některého z pravidel o psaní page. Vaše page z fronty nezmizí a když napíšete například page „Už píšu potřetí a stále nikdo nepřišel“ porušujete pravidla o psaní page. To, že na vaší page není okamžitá odpověď, může například znamenat, že k řešení problému je třeba podpora skriptera nebo GM s vyšším oprávněním, než mají GM, kteří jsou ve hře přítomni.
 8. Domovní zóna je chráněným územím s vlastními pravidly
  1. Domovní zónou se rozumí každý pronajimatelný dům včetně oplocených zahrad a polí a to bez ohledu na zaplacenost nájmu
  2. Je zakázáno vstupovat do pronajatých domovních zón jiných hráčů bez jejich svolení.
  3. Je zakázáno vykrádání domovních zón včetně neohrazených polí a zahrad (bez ohledu na to, zda máte status přítele).
  4. Zvěř v domovní zóně musí být buď ochočená nebo přivázaná k uvazovacímu stojanu. Počet zvířat v domovní zóně musí být přiměřený jejich velikosti (posuzování je subjektivní a proto držte se snažte udržovat počet zvířat na minimu).
  5. Je zakázáno útočení do/z domovní zóny.
   • Domovní zóna je nedotknutelným územím a chrání majitele a lidi stejného realmu do něj pozvané
   • Tělo ležící v domovní zóně není protihráčům povoleno lootovat.
   • Práh je součástí domovní zóny a zároveň určuje její počátek. Práh odpovídá pozici, na které jsou umístěny zavřené dveře. Pokud si nejste jistí, zda tělo zabitého hráče leží uvnitř domovní zóny, pak tělo nelootujte! Na omluvy, že jste nepoznali, kde tělo leží, nebude brán zřetel.
   • Vstoupí-li cizí hráč do domovní zóny, je povinen ji okamžitě opustit, nedovolí-li mu majitel setrvat (majitel domu ale nemá povinnost otevřít dveře). Neučiní-li tak, je možné jej zabít a lootnout, je však zakázáno bránit mu v recallu!
   • Opačnému realmu je zakázané vstupovat do domovní zóny a to v jakémkoliv případě (nehledě na možné pozvání jejím majitelem). Platí stejný postup jako v předchozím bodu. V domě opačného realmu nesmíte setrvávat za žádných okolností.
   • Zloděje (myšleno cizího člověka, který se snaží domovní zónu vykrást) je možné zabít i v domovní zóně. Tímto však vzniká povinnost tuto skutečnost neprodleně hlásit GM.
   • Vyvrhele je možno zabíjet kdekoliv a kýmkoliv.
 9. Pravidla pro PvP
  1. Je zakázáno používat jakýchkoli předmětů (kamenů, nábytku ap.) k blokování hráčů (např. v PvP nebo k blokování vstupu do portu).
  2. Do PvP je nutné mít na sobě minimální výbavu složenou z veritové zbroje a veritové či oakové zbraně.
   • Výjimkou jsou magické zbroje a magické zbraně z nižších materiálů v hodnotě minimálně srovnatelné s minimální výbavou.
   • Výjimku mají podpůrná povolání (shaman/klerik), která pro své plnohodnotné působení v PvP nutně nepotřebují zbraň (min. zbroj však mít musí).
   • Výjimku mají veškeří hráči, kteří jsou přímo napadeni jiným hráčem. Ti mají právo se libovolnými nezakázanými způsoby bránit a v případě úspěšného zabití útočícího hráče i lootovat.
  3. Je zakázáno v hromadném PvP (PvP se účastní alespoň 2 hráči vašeho realmu) lootovat hráče jiného realmu pokud:
   • Lootující hráč se aktivně nezůčastnil PvP a jeho nedovolený loot nahlásí spoluhráč stejného realmu, který byl v PvP aktivně zapojen.
   • Hráč na sobě nemá povinnou PvP výbavu, například z důvodu smrti v PvP, a to i v případě, že se před smrtí aktivně PvP účastnil.
   • pozn. Volně ležící tělo jiného hráče není pozvánkou pro loot náhodným kolemjdoucím. Těla padlých hráčů druhého realmu jsou prioritně určena k lootnutí těmi, kdo se na jeho smrti podíleli. Nemátel-li tedy jistotu, že mrtvý hráč zemřel vlastním přičiněním (PvM apod.) raději tělo nelotujte, může patřit hráčům, kteří opodál bojují s dalšími nepřáteli a pro loot se vrátí.
  4. Hráč, který se v nepovolené výbavě ocitne v hromadném PvP je povinen pokusit se oblast co nejdříve opustit.
   • Výjimkou v pravidle je hráč, který se po smrti v PvP do bojové zóny vrací za účelem lootování vlastního těla a/nebo jezdítka. Výjimka je udělena pouze na dobu nezbytně nutnou k sesbírání svých věcí.
  5. V PvP je zakázáno používat kouzlící/střílející summony - liche, liche lord, kostlivec lučišník, fire elemental.
   • Přepad hráče se summony prokazatelně vykouzlenými za účelem PvM je čistě rizikem útočníka. Napadený hráč však v žádném případě nesmí použít k ochraně příkazu "kill", "release" nebo "guard".
  6. Zjevné předávání experience bodů z postavy na postavu je trestáno ztrátou zkušeností. GM v tomto případě může sáhnout i ke snížení levelu přistiženému hráči. Trénování boje proto praktikujte v aréně. Pokud vás GM přistihne při tréninku mimo arénu a uvidí, že byly neoprávněně předány zkušenosti, může uplatnit toto pravidlo bez dalšího šetření.
 10. Pravidla pro PvP arénu
  1. Je zakázáno okrádání hráčů. Na toto bude pohlíženo stejně jako na krádež v domě. (je myšleno vykrádání věcí z batohu - šacování; protože nejde v aréně lootovat, je nepřípustné v ní krást, okradený totiž nemá možnost získat věc zpět ani bojem).
  2. Je zakázáno bránit padlému hráči vylootovat své vlastní tělo a docílit tak jeho zmizení, ať již pomocí opakovaného zabití, zdí nebo jiných prostředků.
  3. Arénu je zakázáno používat pro trénovaní dovedností a těžbu.
 11. S vyvrheli je zakázáno chodit dungeony, expit nebo s nimi bydlet v jednom domě. Hráče spolupracujícího nebo dokonce pomáhajícího vyvrheli může velmi rychle stihnout stejný trest.
 12. Je zakázáno záměrné zahlcování serveru. 
 13. Je zakázáno odvádět neochočenou zvěř nebo monstra z respawnů a znemožnění jejich návratu na respawn. Není zakázané odvedení z respawnu do bezpečné vzdálenosti od monster za účelem ochočení nebo zabití, k tomu ovšem musí dojít.
 14. Je zakázáno používat sprostá slova, zkratky i jinak maskované vulgarismy, a to ve všech jazycích. Zejména se přísně trestá vulgarita na ingame chatu.
 15. Je zakázáno hlídání pokladu ( i nespawnutého ) a vstupu do dungeonu. Toto platí i pro odlognuté postavy. Minimální povolená vzdálenost je 50 polí vzdušnou čarou od spawnu pokladu/spawnu strážících vchod do dungeonu/vchodu do dungeonu. Jedinou výjimkou je hlídání vstupu do dungeonu a to za podmínek:
  • Dungeon v tu samou chvíli prochází skupina postav shodného realmu jako je hlídač
  • Hlídač sám musí mít povinnou pvp výbavu
  • Hlídač nesmí být afk
  • Pro hlídače platí pravidlo číslo 17
 16. Hráč smí procházet dungeon/účastnit se pvp/expit právě za jednu postavu ( viz pravidlo číslo 17. Pravidla o multiclientu/duálu ). Je však také přísně zakázáno, aby takový hráč na expovišti a nebo v jeho blízkosti / v dungeonu setrvával v odlogu s jakoukoliv jinou postavou ( at už jeho vlastní nebo sdílenou/půjčenou ), případně takto danou postavu "protahoval" dungeonem
 17. Pravidla o multiclientu/duálu
  1. Mimo řádně zaplacenou domovní zónu je povoleno mít lognutou pouze jednu postavu. Výjimku tvoří následující činnosti:
   • doplňování vendora
   • návštěva bankéře
   • návštěva vendora (hráčského či jiného) umístěného ve spřáteleném městě za účelem nákupu/prodeje předmětů
   • přechod z domu do domu
   • cestování spojené výhradně s povolenými činnostmi výše
   • vynucená obrana v případě napadení. Hráč by se však v tomto případě měl snažit souboj ukončit při nejbližší možné příležitosti a v boji nesetrvávat
  2. V domovní zóně jsou zakázány veškeré interakce s jinými postavami (nejen svými) na duálu výjma následujících činností:
   • předávání předmětů mezi postavami a obchodování s jinými hráči (netýká se předání vykouzlených summonů)
   • jakákoliv forma komunikace
   • oživení postavy zabité v domě
   • sesílání neútočných kouzel a abilit (léčení, boostování, dispell apod.)
  3. Základní pojmy
   • Multiclient: herní client spuštěný vícekrát na jednom počítači
   • Duál: herní client spuštěný vícekrát na jednom či více počítačích, ovládaný jedním člověkem
   • Odlogovaná postava: postava je odlogovaná teprve po úplném zmizení ze světa, nestačí tedy zavřít client s jednou postavou - je třeba počkat, až postava ze světa zmizí (30 sekund)
 18. Je zakázáno používat jakýchkoli předmětů (kamenů, nábytku ap.), či využívat vodního toku jako překážky, která brání monstru v útoku, ať už při boji či tamingu.
 19. GM team může shledat chování hráče jako škodlivé pro hru obecně a udělit mu status "nežádoucí". Udělení statu nežadoucí může ze strany GM předcházet varování.
 20. Je zakazano zneužívat nášlapné dlaždice pro nadměrný zisk expu.

Další pravidla

Postavy zneužívající systému

Je zakázáno zneuživat systému ku vlastnímu prospěchu a nebo škodě jiného hráče. V případě, že si nejste jisti, zda Vámi zamýšlená činnost je povolená či nikoliv, je doporučeno se předem zeptat.


Příklady zneuživání systému a systémových omezení: 

 • Looterství - účastnění se bojů (ať již PvP nebo PvM) jen za účelem vykrádání těl padlých (bez boje a bez souhlasu zúčastněných). 
 • Guardování PvM - úmyslné zneužívaní stráží ke svému obohacení nebo expení na monstrech. 
 • Guardování PvP - úmyslné zneužívaní stráží ke svému obohacení na hráčích (Pozn. Příkaz "Guards / Stráže" sám o sobě není zakázán).
 • NB anonymní postavy - zneužívání anonymity nově založených postav. 


Výše uvedené příklady nejsou kompletním výčtem!

Pravidla o jménech postav

 • Jméno nesmí být urážlivého charakteru. 
 • Jméno nesmí být proti duchu RP ani nesmyslné (příklad: Terminátor, Starcraft, 2kkRon, gpdddeee, Memotechnic, Vin Diesel, Britney Spears, pokemon atp...) 
 • Nelze použít jména hlavních postav z Tolkienových knih (jako Gandalf, Sauron, Frodo, Legolas, Boromir, Gimli, Aragorn, Samvěd atd.) 
 • Nelze použít jména exGM týmu Moria (Stín, Mandos, Černá Vdova, Svarog, Yavanna, Dagonet, Nienna, Vypravěc, Heck, Attila, Rigel, Aldaron, Scane, Seth, Tartaros, Dinivan, Darien)
 • Jména již se ve hře vyskytující (duplicitní) nejsou povolena. Dále se nesmí vyskytovat jména zavádějící či matoucí a podobná (příkladem je Callisto a Calisto nebo Kalisto...) 
 • V případě výskytu dvou stejných jmen bude přejmenována vždy postava novější.
 • Dále je třeba neplést si jména postav s názvy povolání (horník, kraft, dřevorubec, kuchař, sluha...) 
 • Nejsou povolena jména ukazující na příslušnost k hlavní postavě (Honzíkův kraft, Coox tamer...) 
 • Hráč, který si je vědom, že porušuje pravidla shardu Erebor ohledně jména postavy, je povinen napsat page s žádostí o změnu jména (do page uvést důvod a nové jméno). 
 • Rozhodnutí GM o změně jména je neoddiskutovatelné. Hráč má možnost odvolat se k adminovi shardu s vědomím toho, že pokud toto odvolání se bude nesmyslné a na základě neznalosti bodů 1-6, bude odvolávající se potrestán. 
 • Neexistuje a nebude uznán žádný další důvod pro přejmenování postavy. Jméno jste si vybrali sami při založení postavy a budete s nimi spjati.  
 • Napsaná page o změnu jména postavy bez existence platného důvodu dle bodů 1-7 bude považována za prohřešek proti pravidlům, a to hned ve dvou bodech - porušení pravidel page a neznalost pravidel.
 • Součastí jména postavy nesmí být žádný titul (Sir, Baron, Lord, Lady ...) a to ani před jménem ani za jménem. 
 • Výjimkou z výše uvedených pravidel jsou jména stará několik let, která GM tým toleruje z důvodu, aby nedocházelo k záměnám nebo sporům.

Pravidla pro guildy

Protože je kvalita guild i jistým odrazem kvality shardu, jsou pravidla pro zakládání i provoz guild poměrně přísná.

Založení guildy

 1. Guilda musí mít minimálně 5 řádných členů.
 2. Aby mohla guilda vzniknout, musí mít pronajatý dům (guildhouse).
 3. Název guildy (a její zkratka) musí zapadat do světa Středozemě a musí být odsouhlaseny GM týmem; název ani zkratka se nesmí shodovat se žádnou z aktivních ani zaniklých guild. Zkratka musí být jednoslovná.
 4. Každá guilda má povinnost vést a udržovat své vlastní webové stránky, nebo požádat některého z GM a využít správy Guild na webu shardu. Na webu musí být možné zjistit následující informace:
  • seznam členů (postav, nikoli hráčů) – je možné uvádět postavy, které byly smazány z důvodu neaktivity; zablokovaní členové se uvádět nesmí
  • jméno guildmastera a kontakt na něj (e-mail nebo ICQ v případě vlastního webu)
  • příběh o vzniku (se zdůvodněním názvu) – musí být tématicky spjat s prostředím shardu
  • kodex (pravidla, jimiž se guilda řídí)
  • vlastní webové stránky musí fungovat na základních verzích běžných internetových prohlížečů (hodnotí GM)
 5. Při založení guildy nahlásí budoucí guildmaster příslušnému GM název, zkratku, souřadnice pro guildstone a případně odkaz na vlastní webové stránky. Ten posoudí, zda guilda splňuje podmínky pro přidělení GS.

Cena guildstonu je 1 milion zlatých.

Provoz guildy

 1. Guilda musí i nadále splňovat podmínky, které byly nutné ke vzniku.
 2. Za guildu zodpovídá guildmaster.
 3. Při změně guildmastera je nastupující guildmaster povinen zaslat GM týmu svoje kontaktní údaje.
 4. Je přísně zakázáno změnit bez vědomí GM jméno (i zkratku) guildy. Toto se trestá okamžitým odebráním guildstonu a lágrem pro guildmastera.
 5. Změna názvu guildy je možná, v podstatě se ale jedná o založení nové guildy (musí znovu zaplatit poplatek) a je nutné splnění veškerých podmínek jako u vzniku nové guildy.
 6. Jestliže nejsou dodržena pravidla pro provoz guildy, je na to guildmaster upozorněn a musí neprodleně sjednat nápravu; pokud tak neučiní, bude guildě odebrán guildstone.

Přesun guildstonu stojí 200 tisíc zlatých.

Případné dotazy ohledně guild a žádosti o založení směřujte na pověřené GM, viz Kontakty.

Tresty za porušení pravidel

O druhu trestu a jeho výši rozhoduje dle svého uvážení GM. V případě oprávněné nespokojenosti je možné se obrátit na administrátora shardu. Prohřešky na účty se sčítají a stupňují. Další trest zpravidla znamená navýšení počtu prohřešků o jeden stupeň (tedy +1 k předchozímu). Může se však stát, že vzhledem k závažnosti provinění dojde k udělení vyššího stupně trestu, např. +3 k předchozímu stupni. Hráč může být potrestán i dodatečně, je-li vina prokázána později. Prohřešky se nepromlčují. GM tým eviduje všechny vyšší tresty

Běžné tresty 

Běžné tresty se počítají na herní účet bez ohledu na to, která postava (nebo hráč) prohřešek učinila. Jde o následující škálu trestů: napomenutí, zabití postavy, zabití postavy se ztrátou zkušeností či vybavení, lágr, ztráta majetku, zablokování účtu (dočasné, nebo trvalé) a smazání účtu.

Tresty za běžné prohřešky formou lágru

 1. 1 000 logů při dovednosti lumberjacking 20%
 2. 3 000 logů při dovednosti lumberjacking 10%
 3. 10 000 logů při dovednosti lumberjacking 5%
 4. 20 000 logů při dovednosti lumberjacking 3%
 5. 40 000 logů při dovednosti lumberjacking 2%
 6. 80 000 logů při dovednosti lumberjacking 1%
 7. 100 000 logů při dovednosti lumberjacking 0,5%

Tresty za AFK činnost 

Tresty za AFK činnost (AFK prohřešky) jsou odděleny od běžných trestů za porušování pravidel. Mají mírnější formu než běžné tresty.

Tresty za AFK prohřešky formou lágru 

 1. -5% přistiženého skillu a 1 500 logů při dovednosti lumberjacking 5%
 2. -10% přistiženého skillu a 3 000 logů při dovednosti lumberjacking 5%
 3. -15% přistiženého skillu a 6 000 logů při dovednosti lumberjacking 5%
 4. -20% přistiženého skillu a 12 000 logů při dovednosti lumberjacking 5%
 5. -25% přistiženého skillu a 20 000 logů při dovednosti lumberjacking 5%
  odmazání prohřešku: 1000 mahagonových logů, nebo obsidiánové rudy či ingotů.
 6. -30% a 40 000 logů při dovednosti lumberjacking 5%
  odmazání prohřešku: 2000 mahagonových logů, nebo obsidiánové rudy či ingotů.
 7. -40% a 80 000 logů při dovednosti lumberjacking 5%
  odmazání prohřešku: 3000 mahagonových logů, nebo obsidiánové rudy či ingotů.
 8. smazání postavy

Poslední aktualizace pravidel: 5.1.2019 (Pravidla pro PvP)

Top